Nerudova 18, Hradec králové

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou na základě smlouvy nebo souhlasu klienta advokátem zpracovávány v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Právní základ pro zpracování: Smlouva o poskytování právních služeb, souhlas klienta.

Účel zpracování: Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, předsmluvní jednání.

Příjemci osobních údajů: Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), Poskytovatelé údržby informačního systému, Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta. Klient má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

  • Právo na přístup. Klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz. Klient má právo pořádat o výmaz osobních údajů. Jsou-li splněny podmínky vyžadované zákonem, advokát je bez zbytečného odkladu zlikviduje.
  • Právo na omezení zpracování. Klient má právo, aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo odvolat souhlas. Klient může svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)